Banner

בשנים האחרונות, חל שינוי מהותי בצורך הארגוני בהדרכה בין-תרבותית. הרשימה הגנרית של טיפים על ארץ יעד מסוימת כבר אינה עונה על צרכיהם של מנהלים ועובדים בארגונים גלובליים, הזקוקים לגישה אינטגרטיבית המשלבת בין העלאת מודעות, מתן ידע ושיפור מיומנויות.

ארגונים גלובליים מיישמים גישה אינטגרטיבית זו, ומקנים את הלמידה התרבותית למנהליהם ועובדיהם, הן אינדיבידואלית והן קבוצתית; הן בקצב האישי של כל לומד, והן במשותף, בתוך חדר ההדרכה. עקרונות אלו מנחים את אילון סלייטר בהדרכה הבין-תרבותית.

מתוך התפיסה שהלמידה האפקטיבית ביותר תתרחש רק אם יהיו מספר ערוצים להעברת הידע, מציע אילון סלייטר שירותים משלימים המיועדים הן למנהל המעדיף להתכונן באופן אישי למפגש עם לקוח או עמית מתרבות זרה, והן למנהל המבקש לרכוש את הידע באמצעות דיאלוג עם לומדים אחרים.

הידע והנסיון שרכש אילון בכל אחד מערוצי למידה אלו מבטיחים ערך מוסף אמיתי ומורגש לפרט, לקבוצה ולארגון.